Aikido classics

Alcuni tra i più grandi maestri: Kisshomaru Ueshiba (2° Doshu- Aikikai Aikido),  Morihiro Saito (Iwama Ryu Aikido), Gozo Shioda (Yoshinkan Aikido), Koichi Tohei (Shin Shin Toitsu Aikido) e, naturalmente, O’Sensei Morihei Ueshiba.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *